Kurs za kozmetičara

KURS ZA ZANIMANJE KOZMETIČAR

Kurs-obuka ima za cilj stručno osposobljavanje za zanimanje kozmetičar (nega lica i tela) kroz programe anatomije, fizikalne medicine, dermatologije, kozmetologije, organizacije rada i zaštite na radu. Obuka traje 3 meseca sa ukupnim fondom od 102 časa, grupna i individualna nastava.

Predmeti: osnovi struke, tehnologija zanimanja, građa i funkcija kože, praksa.

Sertifikacija – dobijanje diploma

Nakon realizovanog nastavnog plana i završene obuke polaznici polažu završne ispite. Polaznicima koji su položili završni ispit izdaju se uverenja i sertifikati za obavljanje delatnosti za koje su se obučavali, a koje uz opšte i posebne uslove po Zakonu o privatnim preduzetnicima mogu obavljati samostalno i na način predviđen posebnim zakonom za pojedine delatnosti utvrđene Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

Polaganje za sertifikat

Ukoliko potencijalni kandidati rade na određenim poslovima, a ne poseduju odgovarajuća znanja ili sertifikate, Academia Educativa može organizovati proveru znanja programa stručnog osposobljavanja pred odgovarajućom ispitnom komisijom, a uz potvrdu da radnik već radi na tim poslovima najmanje tri meseca. Nakon položenih ispita izdaje se sertifikat da je polaznik osposobljen za samostalno obavljanje delatnosti u struci i zanimanju.