Licni razvoj

OBUKA ZA LIČNI I PROFESIONALNI RAZVOJ

Razvijanjem ličnih i profesionalnih veština, pojedinac će biti u stanju da redefiniše neadekvatne obrasce delanja, konstruiše efikasnije modele ponašanja u odnosu na sve sfere života. Obuka podrazumeva organizaciono učenje na nivou kognitivnog i bihevioralnog modela, koji omogućava promenu u kognitivnim strukturama ali i ponašanju pojedinca kao člana organizacije u cilju podizanja efikasnosti organizacije i društva u celini.

Obuka obuvata sledeće tematske jedinice:


  • Samouvid, samokontrola, samoregulacija i samopouzdanje
  • Liderstvo (osnove individualnog rukovodstva)
  • Razvijanje veština učenja
  • Motivacija polaznika kao faktor razvoja ličnih i profesionalnih kometencija
  • Verbalno i neverbalno komuniciranje
  • Veštine rada u timu

Fond časova: 12 (predavanja i radionice, časovi samostalnog projektnog rada).

Trajanje: dve nedelje.

KONTAKT EMAIL

kultura@academiaeducativa.org