O Educativi

O EDUCATIVI

Academia Educativa je specijalizovana ustanova za obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, čija je uloga i zadatak da u ciklusu permanentnog obrazovanja zadovoljava specifične društvene potrebe razvojnog i funkcionalnog, bazičnog i dopunskog obrazovanja i usavršavanja koje proizilazi iz ličnih potreba i potreba društva.

Po svom karakteru predstavlja neformalnu, fleksibilnu i dinamičnu ustanovu sa polivalentnim funkcijama i oblicima.

Educativa je programski otvorena i okrenuta opštim korisnicima . Svoju delatnost obavlja kroz raznovrsne spontane ili usmeravane, ekstenzivne i intenzivne oblike rada i transfere znanja, zadovoljavajući različite potrebe društvenog, kulturnog, zabavnog, obrazovnog i sportskog života ljudi.

Programsku koncepciju zasniva na kvalitetnim i aktuelnim programima: stranih jezika, kulture i umetnosti sporta kao i na programima stručnog osposobljavanja, programima iz oblasti kulture tela i lepote, informatičko-administrativnim programima.

Educativa uvodi nove programe za profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju; učestvuje u projektima humanitarnih i nevladinih institucija i organizacija.

U bitnim razvojnim opredeljenjima ima za cilj kvalitetnu obuku polaznika kako na nivou osnovne pripreme za rad i sticanje dodatnih i dopunskih znanja, tako i na nivou dodatnog stručnog usavršavanja.

Veoma važnu ulogu u prilivu novih znanja, podizanju nivoa kompetentnosti, naučnom i sistemskom pristupu ostvaruje kroz saradnju sa mnogim stručnjacima, institutima i visokoškolskim institucijama.

Rešenjem Agencije za privredne registre u Beogradu Academia Educativa je 17.06.2008. godine registrovana za delatnost Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje. U skladu sa zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja, Academia Educativa obavlja svoju delatnost u oblastima obrazovanja odraslih i kulturnih aktivnosti.

Uvođenjem ISO standarda 9001:2015 i 17001:2015, Academia Educativa pokazala je da je glavni cilj njenog poslovanja identifikacija potreba i očekivanja korisnika i njihovo zadovoljenje kroz efektivnu i efikasnu primenu sistema menadžmenta kvalitetom.

PIB: 105732052
Matični broj: 20432012
Žiro račun (dinarski): 265-3300310035319-74, Raiffeisen banka | Banca Intesa 160-340680-28
Žiro račun (devizni): RS35265100000086393004, Raiffeisen banka
Šifra delatnosti: 8559
ISO 9001:2015 – br. sertifikata SL23306
ISO 17100:2015 – br. sertifikata 2019BEO022