Serviseri

SERVISERI

Serviseri audio opreme, bele tehnike, klima uređaja, liftova, mobilnih telefona, računara, rashladnih uređaja i TV aparata i dr.

Fond, trajanje i dinamika relizacije kursa

Realizacija programa obuke traje 2 meseca sa fondom praktične obuke od 120 časova i teorijsko - konsultativne nastave od 40 časova.

Predmeti: osnovi struke, tehnologija zanimanja, organizacija rada i zaštita na radu i praksa.

Sertifikacija

Nakon realizovanog nastavnog plana i završene obuke polaznici polažu završne ispite. Polaznicima koji su položili završni ispit izdaju se uverenja i sertifikati za obavljanje delatnosti za koje su se obučavali, a koje uz opšte i posebne uslove po Zakonu o privrednim društvima mogu obavljati samostalno i na način predviđen posebnim zakonom za pojedine delatnosti utvrđene Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

Polaganje za sertifikat

Ukoliko potencijalni kandidati rade na određenim poslovima, a ne poseduju odgovarajuća znanja ili sertifikate, Academia Educativa može organizovati proveru znanja programa stručnog osposobljavanja pred odgovarajućom ispitnom komisijom, a uz potvrdu da radnik već radi na tim poslovima najmanje tri meseca. Nakon položenih ispita izdaje se sertifikat da je polaznik osposobljen za samostalno obavljanje delatnosti u struci i zanimanju.

KONTAKT EMAIL

zanati@academiaeducativa.org