Seminari

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Academia Educativa je akreditovala 2010/2011. programe za stručno usavršavanje, nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora od strane ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA, Ministarstva Prosvete.

1.Energetska efikasnost – vazduh, voda, hleb 21. veka

Kataloški br.163 izborni

Autori: prof. dr Miloš Grujić i mr Miodrag Grujić

Teme: Uvod o energiji – definicija, podela, pojam energetike; Neobnovljivi izvori energije – ugalj, nafta, gas, nuklearna goriva, uljni škriljci i bitu minozni peskovi; Domaći potencijali neobnovljivih izvora energije; Obnovljivi izvori energije – biomasa, biogas, energija vetra, sunca, vode, otpada, mora i okeana, geotermalna energija; Domaći potencijali obnovljivih izvora energije; Energetska efikasnost na globalnom nivou – svetski problem; Ugroženost i zaštita životne sredine; Životna sredina – međunarodni sporazumi, stanje i obaveze Srbije; Energetska efikasnost u domaćinstvima i zgradama; Energetska efikasnost u javnim i komercijalnim delatnostima, saobraćaju i industriji; Energetska efikas nost na nivou ojedinca i manjih zajednica; Radionica: Kreiranje mera energetske efikasnosti na zadatom primeru.

Ciljna grupa: nastavnici fizike, biologije, hemije, geografije, tehničkog i informatičkog obrazovanja u osnovnim školama i nastavnici koji predaju predmete iz oblasti prirodnih nauka u srednjim školama.

Trajanje: dva dana (16 sati)

2. Bazična saznanja i novine u endokrinologiji i dijabeteologiji

Kataloški br.272 izborni

Autori: prof. dr Predrag Đorđević, mr med. dr Draško Gostiljac i dr Miroljub Ilić

Teme: Građa, normalna funkcija i regulacija; Patološka stanja i dijagnoza; Terapija oboljenja endokrinih žlezda; Epidemiologija i etiopatogeneza; Dijagnoza i terapija diabetes mellitus-a (šećerne bolesti); Socijalno-medicinski aspekti navedenih oboljenja.

Ciljna grupa: profesori zaposleni u srednjim medicinskim školama (lekari opšte medicine, lekari specijalisti: opšte medicine, interne medicine, ginekologije, pedijatrije i sl.)

Trajanje: dva dana (16 sati)

3.Infektivne bolesti i imunizacije

Kataloški br.276 izborni

Autor: doc. dr Srđan Pašić

Teme: Opšti principi pristupa infektivnom bolesniku; Mere i postupci u zbrinjavanju bolesnika; Dijagnostika i terapija određenih infekcija; Imunizacija i prevencija infekcija.

Ciljna grupa: nastavnici zaposleni u srednjim medicinskim školama (lekari opšte medicine, lekari specijalisti: opšte medicine, interne medicine)

Trajanje: dva dana (8 sati)

4. Novine u dijagnostici i terapiji kardiovaskularnih oboljenja

Kataloški br.281 obavezan

Autor: doc. dr Siniša Pavlović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Pejsmejker centar, Klinički centar Srbije.

Teme: Novine u dijagnostici i terapiji kardiovaskularnih oboljenja.

Ciljna grupa: profesori u srednjim stručnim školama medicinskog usmerenja.

Trajanje: jedan dan (8 sati).

5. Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti

Kataloški br.282 obavezan

Autor: mr dr Ana Jovićević

Teme: Značaj malignih bolesti u našoj zemlji i svetu; Način nastanka malignih bolesti (kancerogeneza); Dijagnostika i lečenje malignih bolesti; Karkteristike najčešćih malignih bolesti; Faktori rizika: pušenje, ishrana, fizička aktivnost, alkohol, infekcije, hormonski faktori, jonizujuće i UV zračenje i dr.); Uloga genetskih faktora u nastanku malignih bolesti; Mogućnosti prevencije malignih bolesti; Značaj ranog otkrivanja malignih bolesti; Skrining-programi; Aktivnosti za prevenciju i ra no otkrivanje malignih bolesti u našoj zemlji (nacionalni programi, aktivnosti nevladinih organizacija i medija); Aktivan pristup očuvanju i unapređenju zdravlja – odgovornost društva i lična odgovornost.

Ciljna grupa: zdravstveni radnici zaposleni u srednjim medicinskim školama.

Trajanje: jedan dan (8 sati).

U trendovima kuvarstva i poslastičarstva

Kataloški br.298 izborni

Autor: prof. Petar Gracun

Realizatori: prof. Petar Gracun, prof. Jordan Nastanović i prof. Zoran Mišković.

Teme: Gastronomske inovacije; Brendovi hrane, pića u Srbiji; Pokušaj uvođenja strukovnih naziva u etno-gastronomskoj ponudi; Pokušaj uvođenja strukov nih naziva u etno-gastronomskoj ponudi; Proces rada u pripremi gotovih gastronomskih proizvoda − koristeći termičku obradu/doradu od pripremljenih polugotovih proizvoda; Poslastičarsko-pekarski proizvodi; Priprema gotovih gastronomskih proizvoda – set menija; Artistika.

Ciljna grupa: nastavnici u srednjim stručnim školama koji predaju sledeće predmete: Kuvarstvo, Poslastičarstvo, Pekarstvo.

Trajanje: tri dana (24 sata)

SAVETOVANJE

Academia Educativa je realizovala 13.decembra 2013. jednodnevno savetovanje za direktore osnovnih i srednjih škola Republike Srbije.

Tema: Zakonske obaveze direktora obrazovno vaspitne ustanove u skladu sa novim zakonskim propisima (Organ upravljanja u ustanovi; Radno pravni status zaposlenih; Disciplinska odgovornost učenika; Verifikacija ustanove; Savet roditelja u ustanovi; Učenički parlament; Ocenjivanje u školi...)

Predavači: Bogoljub Lazarević, dipl istoričar; Biljana Antić , dipl pravnik.

Academia Educativa je realizovala 29.avgusta 2014. jednodnevno savetovanje za direktore i sekretare predškoliskih ustanova Republike Srbije.

Tema: Zakonske obaveze direktora predškolskih ustanova u skladu sa novim zakonskim propisima (Novine u zakonskoj regulativi; Vođenje evidencije u predškolskoj ustanovi; Stručno usavršavanje i napredovanje vaspitača i stručnih saradnika i efekti stručnog usavršavanja; Radno pravni status zaposlenih; Usaglašenost statuta i ostalih akata sa zakonskim odredbama; ...)

Predavači: Bogoljub Lazarević, dipl istoričar; Biljana Antić , dipl pravnik.